Základní popis zařízení
Basic Description of the Unit
AQUAOZON 32 je poloautomatická, universální úpravna
vody. Použitá technologie umožňuje úpravu rozdílných
zdrojů spodní i povrchové vody a je šetrná k životnímu
prostředí. Upravená voda si udržuje svůj přirozený
charakter a chuť, neboť obsah dominantních a biogenních
prvků a iontů zůstává nezměněn. Celá technologie je
projektována jako integrovaný systém, instalovaný ve
standardizovaném kontejneru ISO 1 d (2,5x3,0x2,5 m)
umožňující okamžité nasazení v terénu s nízkými
provozními náklady.
AQUAOZON 32 is a semi-automatic, universal water
treatment nit. Its technology enables treatment of ground and
surface water and is environment friendly. The treated water
keeps its natural character and taste since the content of
dominant and biogenic elements and ions remains
unchanged. The technology of the unit has been designed
as an integrated system installed inside an ISO 1 d
(2,5x3,0x2,5 m). This means that the unit can be promptly
brought to a field with a low operating costs.
Široké možnosti využití
Extensive Scope of Use
Obrovská pružnost při nasazení úpravny vody AQUAOZON 32
ji předurčuje pro použití v oblastech, kde je náhlá potřeba
úpravy vody, kde je potřeba připravovat pitnou vodu okamžitě
bez předchozích testů zdrojů, kde jde o improvizované
podmínky nasazení. AQUAOZON 32 garantuje maximální
bezpečnost pro odběratele vody bez ohledu na náhlé změny
v
kvalitě pitné vody.
Because of the great flexibility of the AQUAOZON 32, the unit is
ready to be used in such areas, where is a sudden lack of
water, where it is necessary to prepare drinking water
immediately, without any preceding tests, and where extempore
conditions occur. AQUAOZON 32 guarantees maximal safety
for water consumers, irrespective of changes of the water
source.
Hlavní oblasti použití
Primary Scope of Use
Armáda
– použití ve vojenských polních nemocnicích, ve
vojenských táborech, při armádních cvičeních nebo přímo při
nasazení v rámci mírových misí apod.
Humanitární pomoc
– použití v rámci humanitárních
zásobovacích akcích, v táborech pro uprchlíky, v mírových
polních operacích 
Civilní obrana
– široké možnosti nasazení při živelných
pohromách, v oblastech zasažených zemětřesením nebo
záplavami, při narušení infrastruktury a kontaminaci tradičních
zdrojů pitné vody, při ekologických katastrofách apod.
Army
– mobile army surgical hospitals, army camps, military
exercises or in military peace missions.
Humanitarian aid
– humanitarian supplies, refugee camps,
peace-keeping field operations.
Civil defense
– a wide spectrum of use at natural disasters,
areas impacted by earthquake of floods, failure of utilities and
contamination of traditional drinking water sources, ecological
disasters etc.
AQUAOZON 32
Předfiltrace Prefilter Membránová ultrafiltrace Membranes Ultrafiltracion Ozonizace Ozonation Pískový filtr Sand Filter  Uhlíkový filtr Activated Carbon Filter  Iontová výměna Ion Exchange  Chlorace Chlorination
Unikátní technologie nezatěžující životní prostředí
A Unique and Environment Friendly Technology
Úpravna vody AQUAOZON 32 kombinuje následující
technologické prvky, které umožňují zapojení v různých
režimech provozu v závislosti na složení a charakteru vstupní
vody.
AQUAOZON 32 can handle following water treatment
processes, which can be combined depending upon the
composition and character of the source water..
Ultrafiltrace
Dochází k separaci veškerých částic o velikosti větší než 0,1
um. Jedná se o organické látky s molekulovou hmotností větší
než 10
5
Dalton, tj. anorganické partikule, veškeré řasy a prvky ,
veškeré bakterie, částečně viry, humidové kyseliny a koloidy.
Nahrazuje primární desinfekci.
Ultra filtration 
During this process, all particles over 0,1 um are separated.
These are especially organic substances with molecular weight
over 10
5
Dalton i.e. inorganic particles, all algae, all bacteria,
partially viruses, humic acids and colloids. This process
actually replaces the primary disinfection.
Ozonizace
Oxidace výkonem 32g O3/hod odstraňuje veškeré železo
v
prosté formě i vázané v organických komplexech, mangan,
dusitany, sulfan, kyanidy prosté i komplexní, kyanatany,
dochází k inaktivaci veškerých bakterií a virů, k desinfekci,
k
mikroflokulaci některých látek neseparovatelných na
pískovém filtru, k odbarvení vody kontaminované huminovými
látkami, snižuje se obsah organických látek přirozeného i
antropogenního charakteru (fenoly, chlorfenoly, haloformy,
olefiny, aromáty, atd.), dochází k výraznému zlepšení
senzorických vlastností. 
Ozonation
Oxidation output of 32gO3/hour removes all kinds of iron
compounds both in their elementary form and those fixed in
organic complexes. Furthermore, this process enables the
removal of manganese, nitrites, sulphates, cyanides-
elementary or complex and cyanates. All bacteria and viruses
are inactivated and some compounds, which were not
separated at the sand filters, create microscopic floccules.
Water contaminated by humidity substances is decolorized,
content of organic natural and anthropogenic compounds is
rediced (phenols, chlorphenols, haloforms, olefins, aromatic
compounds etc.) and sensorial features are significantly
reduced.
Písková filtrace
Odstranění partikulí větších než 10
-4
m, tj. zákalotvorných částic,
mikroskopických řas a především oxidačních mikrokoagulačních
produktů ozonizace.
Sand filtration
In this process, particles over 10
-4
m are removed. These are
cloudiness-producing particles, microscopic algae and
especially oxidative micro-coagulation products, which have
originated during ozonation
Sorpce na aktivním uhlí
Absorpce oxidačních produktů ozonizace, herbicidů, pesticidů,
těžkých uhlovodíků a ostatních organických látek, sirovodíku,
těžkých kovů  a zbytkového ozonu, konečná ůprava
organoleptických vlastností vody.
Sorption during activated carbon filtration
The activated carbon absorbs the oxidation products originated
from ozonation, herbicides, pesticides, heavy hydrocarbons and
other inorganic substances and compounds, hydrogen
sulphides, heavy metals and residual ozone. The treatment of
organoleptic features of water is finished.
Iontová  výměna
Dochází k selektivní iontové výměně a tím ke snížení obsahu
dusičnanů o 87%, a ostatních aniontů (např. arsen). Při iontové
výměně dochází k nárůstu koncentrace chloridu v upravené
vodě.
Ion exchange 
A selective ion exchange is processed and thus the content of
nitrates is reduced by87%. Content of other anions is also
reduced (e.g. arsenic). During ion exchange, the concentration
of chlorides in the treated water increases.
Chlorace
Sekundární (reziduální) dezinfekce, tj. hygienické zabezpečení
upravené vody pro distribuci formou chlorace.
Clorination
Chlorination is secondary (residual) disinfection. It means that
for distribution reasons, the treated water is hygienically secured
by chlorine compounds.
                                                                              AQUAOZON 32
- Local Distribution
- Pumping to 
  Outside Reservoir
- Místní odběr
- Čerpání do nádrže
   hromadného odběru
Zdroj vody
Water source
Kontaktujte nás
Please, contact us
Výkonové parametry úpravny AQUAOZON 32
AQUAOZON 32 Output Parameters
Výkon úpravny vody je vždy závislý na okamžitých parametrech
vstupní vody. Přesné stanovení výkonu úpravny může být
určeno pouze na základě znalosti kvality zdroje a její variability
a na základě výsledků konkrétních laboratorních testů.
Spodní voda                                12.000 – 50.000 litrů / 24 hodin
Povrchová voda                            6.000 – 30.000 litrů / 24 hodin
The output of this unit always depends on the instantaneous
quality and parameters of the source water. To specify the
output more exactly, it would be necessary to have known
the quality of the source water, its variability and also
laboratory test record.
Ground water                       12.000 – 50.000 liters / 24 hours 
Surface water                         6.000 – 30.000 liters / 24 hours
Základní technické údaje úpravny vody AQUAOZON 32
AQUAOZON 32 Basic Technical Specification
Rozměry                                                                2,5x3,0x2,5 m
Přepravní hmotnost                                                        3.900 kg
Provozní hmotnost                                                          6.900 kg
Zásobní nádrž                                                                       2 m3
Zdroj elektrické energie                                       380V/16A 50Hz
Spotřeba energie                                                            3-5 kWh
Obsah pískového filtru (zrnitost 0,4-0,8 mm)                     300 kg
Obsah výstupního filtru (zrněné aktivní uhlí s Ag)               50 kg
Dimensions                                                             2,5x3,0x2,5 m
Shipping weight                                                               3.900 kg
Operation weight                                                             6.900 kg
Tank                                                                                       2 m3
Power source                                                      380V /16A 50Hz
Power consumption                                                         3-5 kWh
Weight of sand in sand filter                                               300 kg
(grain size 0,4 - 0,8mm)
Weight of activated carbon                                                   50 kg
(grained activated carbon with Ag) 
Reference
Referencecs
Hlavní úřad civilní obrany ČR; dlouhodobý provoz při řešení
zásobování pitnou vodou při povodňových aktivitách na Moravě
Armáda ČR  - 
-
6.polní nemocnice - vojenská mise v Albánii, v Afganistánu 
Kuvajtu , Iráku
-
75. záchranná a výcviková základna Olomouc
UNHCR - vybavení uprchlického tábora v Rushkull 2 v Albánii
Státní správa hmotných rezerv řešení krizových situací při
zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Okresní hygienická stanice Rychnov n. Kněžnou použití
při krizové situaci v době povodní
Main Office of Civil Defense of the Czech Republic –
long-term operation and drinking water supply during floods in
Moravia
Czech Army  -
-
6th
Field Hospital – military missions in Albania,
Afganistan, Kuwait, Iraq
-
75th rescue and training base in Olomouc
UNHCR refugee camp equipment in Rushkull 2 Albania
Administration of State Material Provisions supplies of
drinking water to people in critical situation
District Hygienic Station in Rychnov n. Kněžnou
– units in
operation during floods
AQUAOZON 32
F&R, s.r.o.
P.O. BOX 92, 432 01 Kadaň, Czech Republic
Tel: +420 474 341 303 Fax: +420 474 341 323
E-mail: info@fandr.cz